top of page

תקנון- טורניר כדורעף חופים 2023 3.7- 28.8

 

1. הטורניר יתקיים ב-3 קטגוריות גיל להל"ן:

א. כיתות ז-ח (גיל 12- 14 )

ב. כיתות ט- יב (גיל 15 - 18)

ג. בוגרים (גיל 18 ומעלה)

2. החוקה של הטורניר יתנהל על פי חוקת איגוד הכדורעףFIVB) ) למעט שינויים המצוינים בתקנון זה.

3. שיטת התחרות תיקבע בהתאם לכמות הקבוצות הנרשמות הסופיות עד לתאריך 5.7.23 ותפורסם בהמשך באתר הטורניר.

4. בכל קבוצה ירשמו מינימום 3 שחקנים ועד מקסימום של 5 בכל קטגוריית גיל.
ניתן לרשום 2 קבוצות לכל קטגוריית גיל.
*מספר הקבוצות שניתן לרשום לכל קטגוריית גיל ישתנה בהתאם למספר הנרשמים

5. שיטת המשחקים להל"ן:

א. המשחקים יתקיימו בשיטת 4×4

ב. כל משחק ישוחק הטוב משתי מערכות, במקרה של שוויון תתקיים מערכה שלישית

ג. כל המערכות ישוחקו עד 15 נק' בהפרש של 2 נק'

6. ניקוד ודירוג הקבוצות:

א. הקבוצות יחולקו לרשתות על פי גיל ולבתים בהתאם למספר הקבוצות שירשמו.

ב. לאורך כל הטורניר ישחקו בכל רשת לפי שיטת הכרעה (כל קבוצה משחקת נגד כל הקבוצות) כאשר בכל סוף יום יפורסמו התוצאות על פי טבלה מהקבוצה המדורגת במקום הראשון ועד האחרון.

7. דירוג בטבלאות יתקיים לפי ניצחון=3 נק', הפסד=0 נק', ניצחון 2:1= 2 נק', הפסד 1:2 =1 נק'

8. כללי:

א. חילוף שחקן ניתן לבצע בזמן כדור "מת" (כאשר הסתיימה התקפה ולפני חידוש במכת פתיחה)

ב. 15 דק' לפני כל משחק יגיעו קפטנים של הקבוצות להודיע לרשם כל נוכחותם ונוכחות הקבוצה המלאה יחד עם הדף שיקבלו בתחילת יום הטורניר

ג. לפני כל משחק יתקיים חימום עם כדור לכל קבוצה למשך 10 דקות

ד. במהלך החימום תתבצע הגרלה שתערך על ידי השופט בהטלת מטבע מול הקפטנים של הקבוצה על הכדור והחצי בו מתחילים

ה. לכל קבוצה ישנו פסק זמן של 30 שניות בכל מערכה, אותו יוכל לבקש הקפטן בזמן כדור "מת" אולפני מכת הפתיחה

ו. השחקנים ישחקו במגרש יחפים לאורך המשחק

9. רישום:

א. הרישום יתבצע עד לתאריך 7.7.23

ב. את הרישום יש לבצע כפי שמוצג באתר (קפטן הקבוצה ועוד 4 שחקנים יחד עם חילוף)

ג. שם הקבוצה נקבע על שם הקפטן

ד. בכל תחילת טורניר יגיעו הקפטנים לעמדת הרישום

ה. לפני כל משחק ייגשו הקפטנים לפני החימום לעמדת הרשם

10. העונשים יקבעו על ידי השופט הנוכחי במגרש להל"ן:

א. נזיפה- התנהגות חצופה או חזרה ראשונה על התנהגות חצופה באותה מערכה ע"י אותו שחקן באותה מערכה. בכל אחד משני המקרים, הקבוצה מוענשת ע"י נקודה ופתיחה ליריב.

ב. השעיה- התנהגות מעליבה ראשונה מוענשת ע"י השעיה. על השחקן לעזוב את שדה המשחק וקבוצתו מוכרזת כ-"בלתי שלמה" למערכה. במקרה זה ייכנס שחקן מחליף במקום השחקן היוצא (במידה ויש מחליף), או שהקבוצה תמשיך לשחק בשלושה שחקנים

ג. הרחקה- תקיפה פיזית או התנהגות תוקפנית או מאיימת ראשונה מוענשת ע"י הרחקה. השופט ירחיק את השחקן מהמשחק וישפוט ניצחון טכני לקבוצה השנייה

bottom of page